Polityka prywatności

Mamy obowiązek chronić udostępnione lub powierzone nam dane osobowe. Dane te są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej. Starramy się, aby Państwa dane były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych.

Polityka Prywatności GP Production Sp. z o.o. wyjaśnia kim jesteśmy, w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe, w jaki sposób je przetwarzamy, komu możemy je powierzać lub udostępnić, gdzie Państwa dane mogą być przekazywane oraz jakie prawa Ci w związku z tym przysługują.

GP Production Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane „RODO”).

Wprowadzenie

Publikując Politykę prywatności wypełniamy spoczywający na administratorze danych obowiązek poinformowania podmiotów danych o sposobie przetwarzania jego danych. Polityka prywatności wyjaśnia kim jesteśmy, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane, komu możemy je powierzyć lub udostępnić i jakie prawa Ci przysługują. Zapraszamy do zapoznania się z  Polityką prywatności i innych informacji umieszczonych na naszej stronie internetowej, a dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Zasady dotyczące ochrony danych

Przetwarzając Państwa dane osobowe, stosujemy przepisy prawa dotyczące ochrony danych. Staramy się , aby dane były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych.

Po co przetwarzamy Państwa dane

Wykorzystujemy dane osobowe dla potrzeb rekrutacji, tj. w procesie wyszukiwania odpowiednich kandydatów do zatrudnienia wewnętrznego lub zarekomendowania ich naszych klientom, w celu prowadzenia obsługi kadrowo – płacowej i zarządzania personelem oraz w celu związanym z prowadzeniem rozliczeń (np. faktury od dostawców). Zawsze dbamy o to, aby zakres przetwarzanych danych był ograniczony do niezbędnego minimum, aby zrealizować powierzony nam cel.

Jak przetwarzamy Państwa dane

Przeszukujemy bazę kandydatów i analizujemy ich profile w celu znalezienia odpowiednich kandydatów na stanowiska, na które prowadzimy rekrutację wewnętrzną lub rekrutację dla naszych klientów. Korzystamy z danych osobowych kandydatów lub partnerów biznesowych, także w celach administracyjnych, np. sporządzamy specyfikacje świadczonych usług rekrutacyjnych, wystawiamy faktury VAT, etc.

Kontaktujemy się z kandydatami w sprawach związanych ze świadczeniem przez nas usług: informujemy o interesujących ofertach pracy, prosimy o udzielenie dalszych informacji o sobie, a także, pod warunkiem uzyskania zgody, przekazujemy dane kandydatów klientom.

Przesyłamy kandydatom i pracownikom informacje marketingowe: informacje o promocjach, targach pracy, szkoleniach, kursach i innych ciekawych wydarzeniach, które mogłyby ich zainteresować.

Prowadzimy obsługę kadrowo – płacową i zarządzamy personelem. Realizujemy obowiązki związane z obsługą zatrudnienia pracowników stałych i tymczasowych, w tym w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz medycyny pracy.

Monitorujemy jakość naszych usług, ponieważ chcemy, by była ona jak najlepsza. Prosimy  kandydatów o wzięcie udziału w badaniach ankietowych. Korzystać z pozyskanych w ten sposób informacji i przetwarzamy je, aby podnieść  jakości usług, które oferujemy.

Zapewniamy bezpieczeństwo. W tym celu możemy weryfikować tożsamość kandydatów, pracowników i osób trzecich mających wstęp do biur  GP Production. Możemy także weryfikować posiadane dane o kandydatach i sprawdzać ich referencje. Weryfikujemy i monitorujemy aktywność w systemach i biurach GP Production, ponieważ pragniemy unikać jakichkolwiek nadużyć informacji zawartych w bazach danych i chronić interes GP Production i naszych klientów.

Wypełniamy obowiązki nałożone przepisami prawa. W niektórych przypadkach możemy podlegać obowiązkowi przechowywania danych o kandydatach. Przykładowo, jeśli poprosimy kandydata o udzielenie zgody na wykorzystywanie informacji o sobie, będziemy przechowywać tę zgodę, aby wykazać spełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane

Przetwarzamy dane osobowe:

Opieramy się na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych udzielonej w systemie bądź w formie pisemnego oświadczenia, albo

Jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś  (np. umowy o pracę) lub jest to konieczne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie takiej umowy, na Twój wniosek – w takim przypadku udzielenie informacji nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne do tego, aby umowa mogła być zawarta i wykonywana, albo

Jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na GP Production, bądź

Jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez GP Production lub podmiot trzeci, takich jak marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, czy też wykorzystywanie danych do kontroli dostępu do budynków i pomieszczeń.

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w odniesieniu do Twoich danych osobowych.

Gdzie przetwarzamy Państwa dane

Dane mogą być przetwarzane w biurach GP Production, a także u naszych dostawców, przedstawicieli i klientów (zgodnie z informacją powyżej).

Przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności może oznaczać transfer danych do innych krajów, w tym także krajów spoza Unii Europejskiej. Jeżeli prawo kraju, do którego dane są transferowane przewiduje odmienny poziom ochrony danych, niż Polska, to upewnimy się, że poziom zabezpieczeń danych osobowych w tym kraju Komisja Europejska uznała za zapewniający odpowiedni albo zawrzemy z tym podmiotem umowę gwarantującą odpowiedni poziom ochrony.

Jak długo przechowujemy Państwa dane

Okres przechowywania Państwa danych zależy od tego, czy zrealizowaliśmy jedną z naszych usług (rekrutacja, praca tymczasowa). Dane osobowe nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub przewidziany w wewnętrznych regulacjach GP Production. Przykładowo, prawo wymaga, aby dane o zatrudnieniu przechowywane były przez 50 lat, a dane podatkowe przez lat 5.  Informacje o kandydacie (imię i nazwisko, dane kontaktowe, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, dane o kontaktach z nami, etc.) są dostępne w naszej bazie danych przez maksymalnie 2 lata od daty ich wprowadzenia do bazy lub od daty ostatniego kontaktu z kandydatem, w zależności od tego, która z dat jest późniejsza.

Kandydat, który nie życzy sobie, aby jego dane były przechowywane w bazie danych, może skontaktować się z nami i przekazać wniosek o ich usunięcie, podając swoje imię i nazwisko oraz inne dane (np. numer telefonu, adres mailowy lub datę urodzenia) pozwalające nam na identyfikację jego rekordu w bazie danych (patrz: niżej).

Prawa, które przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych

Chcemy w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Państwem wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Ci prawa do:

informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych,informacji udzielanych na wniosek  - o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym 

  • prawa do kopii danych,
  • wycofania zgody, jeśli jest ona podstawą przetwarzania, prostowania danych, 
  • bycia zapomnianym,
  • ograniczenia 
  • przetwarzania,
  • przenoszenia danych, 
  • sprzeciwu,przetwarzaniu (w tym profilowaniu),
  • informacji o naruszeniu ochrony danych. 

Wnioski o realizacje praw prosimy zgłaszać w formie elektronicznej do Rafała Rosolskiego, Inspektor Ochrony Danych na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danym

Wdrożyliśmy rozwiązania, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danym. Na przykład, szyfrujemy dane, używamy zapór systemowych (firewall), na bieżąco monitorujemy systemy informatyczne, stosujemy się do procedur bezpieczeństwa. Internet nigdy nie będzie stuprocentowo bezpiecznym miejscem. Traktujemy sprawę poważnie, aby Państwa dane osobowe były w naszych systemach odpowiednio zabezpieczone.

 

Wdrożyliśmy również procedurę na wypadek naruszeń danych osobowych. Zostaniecie Państwo poinformowani o każdym zdarzeniu, które może powodować ryzyko naruszenia Państwa praw i wolności.

Jak zgłosić naruszenie?

Każde otrzymane od Państwa zgłoszenie będzie potraktowane ze szczególną uwagą. Realizując zgłoszenie, zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania Twojej tożsamości, aby mieć pewność, że nie udostępniamy Państwa danych nikomu innemu, poza Właścicielem danych. Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy RODO:

- możesz skontaktować się z  Inspektorem Ochrony Danych:

  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

- masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.